Prawo i Medycyna 3/1999

PiM_nr_3_1999

Prof. dr hab. n. praw. Jan Jończyk Uniwersytet Wrocławski

Między odpowiedzialnością lekarza a ubezpieczeniem pacjenta

Dr n. praw. Marek Zagrosik Uniwersytet Wrocławski

Prawo do świadczeń zdrowotnych po wprowadzeniu powszechnego
ubezpieczenia zdrowotnego

Dr n. praw. Dorota Safjan Ministerstwo Finansów

Umowy o zarządzanie zakładami opieki zdrowotnej

Prof. dr hab. n. praw. Marian Filar Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Odpowiedzialność karna lekarza za zaniechanie udzielenia świadczenia zdrowotnego (nieudzielenie pomocy)

Dr n. praw. Maria Boratyńska, Dr n. praw. Przemysław Konieczniak Uniwersytet Warszawski

Naruszenie zasad ostrożności jako przesłanka odpowiedzialności cywilnej, karnej i zawodowej lekarza

Dr n. med. Krzysztof Kordel, Dr n. med. Marzena Łabęcka Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Skutki braku należytej staranności i ukrywania błędów medycznych
(Oparzenie stóp termoforem u pacjentek ze znieczuleniem zewnątrzoponowym)

Prof. dr hab. n. praw. Mirosław Nesterowicz Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Cywilnoprawne aspekty transplantacji komórek, tkanek i narządów

Dr n. praw. Agnieszka Liszewska Uniwersytet Łódzki

Prawnokarna ocena zabiegów transplantacji organów

Mgr Dorota Małecka Uniwersytet Łódzki

Dr n. med. Marcin Walter
Stowarzyszenie na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce

Badania kliniczne leków w świetle wymagań stawianych w Unii Europejskiej (UE),USA i w Polsce oraz wobec uwarunkowań w skali globalnej

OPINIE I SPRAWOZDANIA

Prof. dr hab. n. praw. Andrzej Rzepliński Komitet Helsiński Praw Człowieka

Sprawozdanie z konferencji zorganizowanej przez Radę Europy
nt. Ethical Issues Arising from the Application of Biotechnology
w dniach 16-19 maja 1999 oraz z posiedzenia Komitetu Bioetycznego Rady Europy w Oviedo w dniach 19-20 maja 1999

Prof. dr hab. n. med. Bogdan Kamiński Akademia Medyczna w Warszawie

Na marginesie reformy, standardów medycznych i Europejskiej Konwencji Bioetycznej–refleksje klinicysty

Dr n. med. Marcin Walter
Stowarzyszenie na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce

Liberum veto albo na marginesie Rozporządzenia MZiOS w sprawie Komisji Bioetycznych

Prof. dr hab. n. praw. Eleonora Zielińska Uniwersytet Warszawski
Dr n. hum. Ewa Kujawa
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego

Opinia w sprawie rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej
z dnia 11 maja 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad powoływania i finansowania oraz trybu działania komisji bioetycznych

ORZECZNICTWO

Bronisław Czech
Sędzia Sądu Najwyższego

Odpowiedzialność cywilna zakładu leczniczego za szkody wyrządzone przy leczeniu w orzecznictwie Sądu Najwyższego

LEGISLACJA MEDYCZNA

Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Godności Istoty Ludzkiej
wobec Zastosowań Biologii i Medycyny. Konwencja o prawach człowieka i biomedycynie

Protokół dodatkowy do Konwencji o Ochronie Praw Człowieka
i Godności Istoty Ludzkiej wobec Zastosowań Biologii i Medycyny, w sprawie Zakazu Klonowania Istot Ludzkich

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 11 maja 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad powoływania i finansowania oraz trybu działania komisji bioetycznych

Scroll to Top