Prawo i Medycyna nr 15 2/2004

PiM_nr_15_2_2004

System ochrony zdrowia po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego – uwarunkowania kolejnej reformy służby zdrowia (sprawozdanie z seminarium Prawa i Medycyny,

Warszawa, 02. 04.2004) 5

Mgr prawa Edyta L. Wędrychowska, Mgr prawa Iwona Wrześniewska-Wal Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego

Dr n. hum. Paweł Łuków

Instytut Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego

Racjonowanie świadczeń a obowiązek troski o dobro pacjenta 17

Prof. dr hab. n. prawn. Zdzisław Kubot Uniwersytet Wrocławski

Znaczenie art. 7 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej w zakresie udzielania i finansowania świadczeń zdrowotnych 30

Prof. dr hab. n. prawn. Mirosław Nesterowicz Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Odpowiedzialność publicznego zakładu opieki zdrowotnej za szkody wyrządzone przy leczeniu w świetle kodeksu cywilnego i art. 77, ust. 1 Konstytucji RP 52

Dr n. prawn. Barbara Nita Akademia Ekonomiczna w Krakowie

Ocena prawna zakładów opieki zdrowotnej jako podmiotów ustawy z dnia 28.10.2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary 61

Dr n. prawn. Barbara Namysłowska-Gabrysiak Uniwersytet Warszawski

Odpowiedzialność „karna” zbiorowych podmiotów medycznych – aspekty porównawcze 88

Dr n. prawn. Beata Janiszewska Uniwersytet Warszawski

Dowodzenie w procesach lekarskich

(domniemania faktyczne i reguły wnioskowania prima facie) 104

Mgr Edyta L. Wędrychowska

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego

Problemy prawne praktyki lekarskiej 130

Scroll to Top