Prawo i Medycyna nr 18 1/2005

PiM_nr_18_1_2005

Prof. dr hab. n. prawn. Marek Safjan Uniwersytet Warszawski

Kilka refleksji wokół problematyki zadośćuczynienia pieniężnego
z tytułu szkody wyrządzonej pacjentom
…………………………………………. 5

Prof. dr hab. n. prawn. Jan Jończyk Uniwersytet Wrocławski

Strony i stosunki powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego ……….. 22

Mgr prawa Paweł Granecki Uniwersytet Warszawski

Obiektywizacja odpowiedzialności deliktowej (uwagi systemowe
na tle odpowiedzialności za szkody medyczne)
…………………………….. 41

Mgr prawa Maciej Plaskacz
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przy leczeniu
w prawie angielskim
……………………………………………………………………. 56

Dr Przemysław Nejno
Szkoła Zdrowia Publicznego CMKP

Nieubezpieczeni w Stanach Zjednoczonych.
Kim są i jakie jest ich zdrowie
…………………………………………………….. 71

Dr n. prawn. Joanna Haberko
Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prawne aspekty prokreacji wspomaganej medycznie
w świetle nowej włoskiej ustawy
…………………………………………………… 82

Mgr Włodzimierz Derczyński Centrum Badania Opinii Społecznej

Społeczna akceptacja dla dziecka „z probówki”…………………………. 101

Dr n. prawn. Hanna Kwiatkowska Southern Oregon University (USA)

Badania na zarodkowych komórkach macierzystych………………….. 106

ORZECZNICTWO

Prof. dr hab. n. prawn. Mirosław Nesterowicz Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie – I Wydział Cywilny
z dnia 16 grudnia 2003 r., I ACa 573/03
……………………………………… 119

Scroll to Top