Prawo i Medycyna nr 25 4/2006

PiM_nr_25_4_2006

Prof. dr hab. n. prawn. Andrzej Zoll Uniwersytet Jagielloński

Brak zgody pacjenta na zabieg (Uwagi w świetle postanowienia SN
z 27 października 2005 r. III CK 155/05)
……………………………………….. 5

Dr n. prawn. Małgorzata Serwach Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Przesłanki odpowiedzialności cywilnej lekarza za szkodę
wyrządzoną pacjentowi w orzecznictwie sądów polskich
………………. 10

Mgr prawa Marcin Śliwka, Mgr prawa Anita Gałęska Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych
w prawie Unii Europejskiej
…………………………………………………………. 30

Dr n. prawn. Daniel Eryk Lach
Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

Ameryka w Europie – Health Maintenance Organizations (HMO)
– część 1
………………………………………………………………………………………. 45

Sędzia Zbigniew Miczek Sąd Rejonowy w Tarnowie

Restrukturyzacja zobowiązań cywilnoprawnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej ………………………………………………………… 59

Prof. dr hab. n. prawn. Mirosław Nesterowicz Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Prawo do dysponowania embrionami w prawie porównawczym …… 79 Mgr prawa Olgierd Kańczugowski

Pozyskiwanie zwłok ludzkich dla celów naukowych ……………………… 90

Dr n. med. Krzysztof Kordel, Dr n. med. Marzena Łabęcka Akademia Medyczna im. Karola Marcinkiewicza w Poznaniu

Błędy organizacyjne w zarządzaniu placówkami medycznymi. Wybrane przykłady ……………………………………………………………………. 103

Mgr prawa Rafał Szczęsny Uniwersytet Jagielloński

Reklama farmaceutyczna kierowana do lekarzy ………………………… 110

ORZECZNICTWO
Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 27 października 2005 r.
III CK 155/05
…………………………………………………………………………….. 125

Prof. dr. hab. n. prawn. Mirosław Nesterowicz Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Poznaniu

Uchwała Sądu Najwyższego – Izby Cywilnej z dnia 22 lutego 2006 r. (III CZP 8/06)……………………………………………………………………………. 132

Scroll to Top