Prawo i Medycyna nr 32 3/2008

PiM_nr_32_3_2008

Dr hab. n. hum. Paweł Łuków, część prawna – dr n. prawn. Iwona Wrześniewska-Wal Szkoła Zdrowia Publicznego CMKP w Warszawie

Prywatność pacjenta a kształcenie medyczne 5

Dr n. prawn. Kinga Bączyk-Rozwadowska Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Błąd lekarski w świetle doktryny i orzecznictwa sądowego 26

Dr n. prawn. Maria Boratyńska Uniwersytet Warszawski

Cesarskie cięcie na życzenie pacjentki 46

Dr hab. n. med. Stanisław Niemczyk Warszawski Uniwersytet Medyczny Mgr prawa Aneta Łazarska Sąd Rejonowy Warszawa-Wola

Medyczno-prawne rozważania o konkretyzacji przedmiotu zgody

pacjenta 65

Mgr prawa Anna Kobińska Uniwersytet Jagielloński

Problematyka formy pisemnej zgody udzielonej przez pacjenta 82

Dr n. prawn. Marcin Śliwka, Dr n. prawn. Anita Gałęska-Sliwka

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Kolejność udzielania świadczeń zdrowotnych w prawie polskim

i europejskim 91

Mgr prawa Kalina Jurgaś

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Odpowiedzialność cywila lekarza za szkody wyrządzone przez leki w

prawie niemieckim 109

Mgr prawa Rafał Lach

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Roszczenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej z tytułu podwyżki wynagrodzeń, przeprowadzonej na podstawie ustawy z 22 grudnia 2000 r. 119

Dr n. prawn. Janusz Raglewski

Uniwersytet Jagielloński

Kilka uwag w kwestii reklamy produktów leczniczych na gruncie ustawy Prawo farmaceutyczne 132

ORZECZNICTWO

Prof dr. hab. n. prawn. Mirosław Nesterowicz

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku, I Wydział Cywilny z dnia

27 X 2004 r., IA Ca 575/04 140

Scroll to Top