Prawo i Medycyna nr 35 2/2009

PiM_nr_35_2_2009

Prof. dr hab. n. prawn. Mirosław Nesterowicz

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Prawo, etyka, religia, polityka w legislacji prokreacji medycznie

wspomaganej 5

Dr n. prawn. Marcin Słiwka

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Testament życia oraz zaniechanie uporczywej terapii

w projekcie ustawy bioetycznej (uwagi prawnoporównawcze) 21

Mec. Witołd Preiss

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty propozycje

de lege ferenda. Część II 37

Dr n. prawn. Beata Janiszewska

Uniwersytet Warszawski

Obowiązek informacyjny a odmowa zgody na hospitalizację (uwagi

na tle wyroku Sądu Najwyższego z 23.11.2007 r., IV CSK 240/07) 54

Dr n. prawn. Robert Tarnacki

Kancelaria Radcy Prawnego w Warszawie

Przeprowadzanie dowodu w cywilnym „procesie lekarskim” 66

Wyniki Konkursu na najlepszy esej poruszający tematykę

prawa medycznego” 84

I Nagroda – Mgr prawa Julia Kapelańska-Pręgowska

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Preimplantacyjna diagnoza molekularna w międzynarodowych

standardach – wiążących i zalecanych 85

II Nagroda – Michał Jabłoński

Student V roku prawa Uniwersytetu Warszawskiego

Projekt reformy wspólnotowej regulacjipharmacovigilance – wybrane zagadnienia 99

III Nagroda – Szymon Domek

Student V roku prawa, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

6Value of life’ i ‘hedonic damages’ jako podstawa prawno-ekonomicznej

oceny błędów lekarskich w krajach systemu common law 114

ORZECZNICTWO

Prof. dr n. prawn. Mirosław Nesterowicz

Uniwersytet M.K w Toruniu

Wyrok Sądu Apelacyjnego I Wydział Cywilny w Białymstoku

z dnia 4 lipca 2008 r., IA Ca 278/08 126

Dr n. prawn. Jan Kulesza

Uniwersytet Łódzki

Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 28 listopada 2007 r.

(VKK 81/07) 133

Mgr prawa Radosław Tymiński

Biuro Anałiz Sejmowych

Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 23 listopada 2007 r.

(sygn. akt IV CSK 240/07; Lex nr 369693) 143

Scroll to Top