Prawo i Medycyna nr 37 4/2009

PiM_nr_37_4_2009

Prof. dr hab. n. prawn. Mirosław Nesterowicz, Prof. dr hab. n. med. Karol Śliwka Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Pobieranie ze zwłok komórek, tkanek i narządów do celów naukowych –

problem prawny i medyczny  5

Dr n. prawn. Oktawian Nawrot Uniwersytet Gdański

Antropologia rozdziału XIX Kodeksu karnego 13

Dr n. prawn. Anna Augustynowicz

Szkoła Zdrowia Publicznego CMKP w Warszawie

Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta – próba oceny … 31

Dr n. prawn. Beata Janiszewska

Uniwersytet Warszawski

Praktyczne problemy oświadczeń pro futuro

(uwagi po rozstrzygnięciu sprawy)  46

Dr n. prawn. Monika Tomaszewska Uniwersytet Opolski

Rola biegłego w kształtowaniu orzeczenia sądu w postępowaniu

o ubezwłasnowolnienie  61

Dr n. prawn. Sebastian Oraniec

School of Law; Melbourne University

Umowy dotyczące macierzyństwa zastępczego

w aktach prawnych Australii    78

Dr n. prawn. Agnieszka Rabiega Uniwersytet Łódzki

Prawne aspekty wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych  93

Mgr prawa Jan Ciechorski

Wątpliwości interpretacyjne art. 59a ustawy o zakładach

opieki zdrowotnej  104

ORZECZNICTWO

Prof. dr hab. n. prawn. Mirosław Nesterowicz

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wyrok Sądu Okręgowego I Wydział Cywilny w Lublinie

z dnia 1 lutego 2006r., IC 213/04  121

Prof. dr hab. n. prawn. Tomasz Justyński

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku,

I Wydział Cywilny, z dnia 4 lipca 2008 r., I ACa 278/08  130

Scroll to Top