Prawo i Medycyna nr 38 1/2010

PiM_nr_38_1_2010

Prof. dr hab. n. prawn. Zdzisław Kubot Uniwersytet Wrocławski

Pozakontraktowe świadczenia opieki zdrowotnej 5

Prof. dr hab. n. prawn. Lech Paprzycki Prezes Izby Karnej Sądu Najwyższego

Psychiatryczno-neurologiczno-psychologiczne aspekty postępowania

cywilnego w przedmiocie ubezwłasnowolnienia – zagadnienia prawne … 20

Prof. dr. hab. n. prawn. Teresa Dukiet-Nagórska Uniwersytet Śląski

Niepodjęcie – zaprzestanie terapii a prawo karne 36

Maciej Syska

Student V roku Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego

O charakterze prawnym oraz dopuszczalności oświadczeń pro futuro …. 55

Mgr administracji Ewa Kabza Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Utrata szansy wyleczenia w prawie angielskim 75

Natalia Karczewska

Studentka V roku Wydziału Prawa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Prokreacja medycznie wspomagana w prawie angielskim 89

Lek. Wojciech Masełbas Warszawski Uniwersytet Medyczny,

Dr n. prawn. Mariusz Kondrat

KONDRAT Kancelaria Prawno-Patentowa w Warszawie

Konflikt interesów w badaniach klinicznych – czy można go w pełni

wyeliminować?  108

Dr n. prawn. Katarzyna Grzybczyk Uniwersytet Śląski

Wprowadzająca w błąd reklama produktów leczniczych 120

Mgr prawa Małgorzata Żyła Katolicki Uniwersytet Lubelski

Przesłanki legalności zabiegu kosmetycznego w świetle

odpowiedzialności prawnej lekarza  132

Mgr prawa Łukasz Szarpak Mgr prawa Martyna Orzechowska Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Rozwój ustawodawstwa z zakresu ratownictwa medycznego w Polsce …. 143

ORZECZNICTWO

Prof. dr hab. n. prawn. Mirosław Nesterowicz

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wyrok Sądu Apelacyjnego – Wydział I Cywilny w Krakowie

z dnia 12 października 2007 r. -1 ACa 920/07  151

Mgr prawa Radosław Tymiński Biuro Analiz Sejmowych

Glosa do wyroku Izby Cywilnej Sądu Najwyższego z dnia 9 listopada

2007 r. (sygn. akt V CSK 220/07; Lex nr 494157)  162

Prof. dr hab. n. med. Stefan Raszeja

Recenzja książki Marcina Śliwki „Prawa pacjenta w prawie polskim

na tle prawnoporównawczym” 170

Dr n. prawn. Monika Tomaszewska Uniwersytet Opolski

Sprostowanie 173

Scroll to Top