Prawo i Medycyna nr 44 3/2011

PiM_nr_44_3_2011

Prof. dr hab. n. prawn. Zdzisław Kubot

Uniwersytet Wrocławski

Opłaty za świadczenia zdrowotne udzielane przez samodzielne publiczne

zakłady opieki zdrowotnej 5

Prof. dr hab. n. med. Marek Sanecki

Wyższa Szkoła Ekołogii i Zarządzania w Warszawie

Kilka uwag dotyczących reform modelu ubezpieczeń i opieki zdrowotnej

w Australii (2009-2011) oraz w Holandii (2005-2006) 21

Dr n. prawn. Anna Jacek

Uniwersytet Rzeszowski

Prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych w ramach systemu

powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego  33

Dr Paweł Wójcik

Instytut Problemów Ochrony Zdrowia w Warszawie

Zarządzanie ryzykiem medycznym 47

Mgr prawa Magdalena Kramska

Uniwersytet Wrocławski

Międzynarodowe i europejskie standardy ochrony genomu ludzkiego

a preimplantacyjna diagnostyka genetyczna   56

Mgr prawa Marta Ołyńska Uniwersytet Śląski w Katowicach

Oświadczenie pro futuro jako forma wyrażenia woli pacjenta

wobec interwencji medycznej  79

Mgr prawa Anna Haak- Trzuskawska Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

Przyjęcie do domu pomocy społecznej osoby chorej psychicznie lub

upośledzonej umysłowo. Wybrane zagadnienia materialnoprawne …. 97

Mgr prawa Dominika Psota-Skiba

Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

Ślązak, Zapiór i Wspólnicy w Katowicach

Przesłanki odpowiedzialności cywilnej lekarza w świetle

przepisów prawa i orzecznictwa 109

Mgr prawa Paweł Brzezicki Uniwersytet Gdański

Status prawny członków zespołów badawczych w badaniach klinicznych produktów leczniczych w aspekcie odpowiedzialności cywilnej za wyrządzenie szkody 118

ORZECZNICTWO

Prof. dr hab. n. prawn. Mirosław Nesterowicz

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wyrok sądu Apelacyjnego w Lublinie I Wydział Cywilny

z dnia 10 listopada 2009 r., I ACa 523/09  127

Mgr prawa Radosław Tymiński Biuro Analiz Sejmowych

Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 7 listopada 2008 r.

(sygn. akt II CSK 259/08) 133

Scroll to Top