Prawo i Medycyna nr 45 4/2011

PiM_nr_45_4_2011

Mgr prawa Maciej Syska Uniwersytet Warszawski

Deliktowa odpowiedzialność zakładu opieki zdrowotnej za szkodę wyrządzoną przez lekarza jako podwładnego a czynności

podejmowane w ramach „prywatnej praktyki lekarskiej”  5

Dr n. prawn. Ewa Szewczyk

Instytut Prawa i Administracji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie Prof dr hab. n. prawn. Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu Uprawnienia decyzyjne Prezesa NFZ w kontekście art. 154 Ustawy

0 świadczeniach zdrowotnych 26

Mgr prawa Paweł Brzezicki Uniwersytet Gdański

Prawne aspekty komercyjnej działalności SPZOZ, ze szczególnym

uwzględnieniem problematyki świadczeń około-medycznych 35

Mgr prawa Natalia Karczewska Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Przymus interwencji medycznych na kobiecie ciężarnej w interesie dziecka poczętego w systemie prawnym anglo-amerykańskim

1 w prawie polskim 51

Dr n. prawn. Paweł Daniluk

Instytut Nauk Prawnych PAN w Warszawie

O pojęciach „zabieg leczniczy” i „pacjent” w rozumieniu

art. 192 § 1 k.k 66

Mgr prawa Anna Haak- Trzuskawska

Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

Przyjęcie do domu pomocy społecznej osoby chorej psychicznie

lub upośledzonej umysłowo. Wybrane zagadnienia procesowe 80

PRACE WYRÓŻNIONE w Konkursie na najlepszy esej poruszający

tematykę prawa medycznego – II edycja 94

Mgr prawa Karolina Więckiewicz Uniwersytet Warszawski

Czy w Polsce istnieje prawo kobiety do badań prenatalnych? 94

Mgr prawa Daria Swierblewska Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Przyczynienie się poszkodowanego a niewłaściwie wykonywana praktyka

lekarska w polskim i amerykańskim prawie medycznym  107

ORZECZNICTWO

Prof. dr hab. n. prawn. Mirosław Nesterowicz Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 27 czerwca 2007 r.,

VIA Ca 108/07 OSA nr 5/2009, poz.15 121

Dr n. prawn. Monika Wałachowska Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wyrok Sądu apelacyjnego w Poznaniu z dnia 16 grudnia 2009 r.,

IA Ca 800/091  133

Mgr prawa Katarzyna Krupa-Lipińska Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 29 marca 2011 r.,

IA Ca 917/10, Lex nr 836914  145

RECENZJA

Mgr prawa Natalia Karczewska Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Recenzja książki pod red. E. Kowalewskiego „Kompensacja szkód wynikłych ze zdarzeń medycznych. Problematyka cywilnoprawna i ubezpieczeniowa” 157

Scroll to Top