Prawo i Medycyna nr 50-51 1-2/2013

PiM_nr_50_51_1-2_2013

Dr n. prawn. Maria Boratyńska, dr n. prawn. Przemysław Konieczniak Uniwersytet Warszawski

Nierejestrowane produkty lecznicze i suplementy diety.

Uwagi na tle orzecznictwa Okręgowego Sądu Lekarskiego

w Warszawie  7

Mec. Jolanta Budzowska

Budzowska Fiatowski i Partnerzy. Radcowie Prawni. Warszawa Wyrób medyczny a odpowiedzialność za szkodę

wyrządzoną przez produkt niebezpieczny  28

Dr n. prawn. Anna Augustynowicz Szkoła Zdrowia Publicznego CMKP w Warszawie Dr n. ekonom. Aleksandra Czerw Warszawski Uniwersytet Medyczny

Stosowanie środków przymusu bezpośredniego przez personel

medyczny w procesie diagnostyczno-terapeutycznym w podmiotach

leczniczych innych niż szpitale psychiatryczne – zagadnienia wybrane  35

Mgr prawa Jan Ciechorski

Studia Doktoranckie na Uniwersytecie Śląskim

Problem odpowiedzialności za zakwaterowanie i wyżywienie

w psychiatrycznych zakładach opiekuńczo-leczniczych  52

Dr n. prawn. Anita Gałęska-Sliwka Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Transplantacja ex mortuo z udziałem małoletniego 74

Andrzej Cichowski, Agnieszka Klama-Baryła, Wojciech Łabuś, Mariusz Maj,

Małgorzata Kr aut, Mariusz Nowak

Centrum Leczenia Oparzeń. Siemianowice Śląskie

Marek Kawecki

Centrum Leczenia Oparzeń. Siemianowice Śląskie, Akademia Techniczno- Humanistyczna. Wydział Nauk o Zdrowiu. Zakład Ratownictwa Medycznego. Bielsko-Biała Justyna Glik

Centrum Leczenia Oparzeń. Siemianowice Śląskie, Wyższa Szkoła Nauk Stosowanych. Wydział Opieki Zdrowotnej. Ruda Śląska Andrzej Dworak

Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych Polskiej Akademii Nauk.

Zabrze

Aleksander L. Sieroń Uniwersytet Śląski

Analiza opracowań aktów normatywnych Unii Europejskiej,

dotyczących medycyny rekonstrukcyjnej z uwzględnieniem oparzeń 93

Kamil Frąckowiak, mgr prawa Paweł Świder Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Odpowiedzialność karna i dyscyplinarna osób wykonujących

zawody medyczne za nieudzielanie pomocy ofiarom wypadków drogowych … 120

Mgr prawa Marzena Pytlarz Uniwersytet Śląski

Wina anonimowa jako podstawa odpowiedzialności deliktowej

za szkody wyrządzone przy leczeniu  139

Mgr prawa Rafał Rej maniak Uniwersytet w Białymstoku

Wymóg formy pisemnej zgody pacjenta w świetle art. 192 k.k 149

Bartłomiej Oszkinis

Doktorant Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku

Wolność prokreacyjna – zarys problematyki 160

Dr n. prawn. Małgorzata Paszkowska

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Podstawy prawne wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego  176

ORZECZNICTWO

Prof. dr hab. Mirosław Nesterowicz

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie -1 Wydział Cywilny

z dnia 16 stycznia 2013 r., I ACa 692/12, LEX nr 1281238  198

Mgr prawa Jan Ciechorski

Studia Doktoranckie na Uniwersytecie Słąskim

Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 6 grudnia 2012 r.,

sygn. II SA/Go 930/12 204

Mgr prawa Jan Ciechorski

Studia Doktoranckie na Uniwersytecie Słąskim

Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 11 maja 2012 r.,

sygn. II CSK 678/11 (LEX nr 1215054) 218

Scroll to Top