Prawo i Medycyna nr 61 4/2015

PiM_nr_61_4_2015

Dr n. prawn. Dorota Krekora-Zając,

Uniwersytet Warszawski

Istota i charakter prawny danych genetycznych 5

Dr n. prawn. Włodzimierz Bendza,

Indywidualna Kancelaria Adwokacka Warszawa

Brak świadomości lub swobody w podejmowaniu decyzji i wyrażeniu

woli – zagadnienia praktyczne 25

Dr hab. Zbigniew Banaszczyk,

Uniwersytet Warszawski

O odpowiedzialności za szkody wyrządzone pacjentom szpitali psychiatrycznych 47

Dr n. prawn. Jan Ciechorski,

Uniwersytet Śląski

Udostępnianie dokumentacji po śmierci pacjenta – uwagi na tle

wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 września 2013 r.

sygn. II OSK 1539/13  70

SSR Andrzej Skowron,

Sąd Rejonowy w Tarnowie

Samodzielność jurysdykcyjna organów orzekających w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarza i lekarza dentysty 85

Mgr prawa Michał Marszelewski,

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Zapłodnienie post mortem w europejskim prawie porównawczym.

Przyczynek do oceny polskiej ustawy o leczeniu niepłodności 98

ORZECZNICTWO

Prof. dr hab. Mirosław Nesterowicz,

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi

z dnia 18 marca 2013 r., sygn. I ACa 852/12  115

Dr n. prawn. SSR Andrzej Kallaus,

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 13.05.2015 r.,

sygn. III CZP 19/15 125

Student V roku prawa Andrzej Girdwoyń,

Uniwersytet Warszawski

Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie

z dnia 7 lutego 2014 r., sygn. I ACa 377/13 133

SPRAWOZDANIA, KOMUNIKATY, NOTY

Dr n. prawn. Dorota Krekora-Zając,

Uniwersytet Warszawski

Sprawozdanie z konferencji: HandsOn: Biobanks.

The EXPOnential Relevance of Biobanking. Clinical Biobanks

for Personalized Medicine, Mediolan 29-31 lipca 2015 143

Mgr prawa Agnieszka Szufarska,

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Nota bibliograficzna: Krzysztof F. Bolt, Publicznoprawne aspekty

systemu ochrony zdrowia w Stanach Zjednoczonych Ameryki 151

Scroll to Top