Prawo i Medycyna nr 62 1/2016

PiM_nr_62_1_2016

Prof. dr hab. Mirosław Nesterowicz,

Mgr Natalia Karczewska-Kamińska,

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Uwagi w sprawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego

dotyczącego klauzuli sumienia lekarzy 5

Mgr prawa Jakub Hanc,

Uniwersytet Śląski

Wolność śmienia a klauzula sumienia 21

adw. Marcin Pieklak,

Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka, Warszawa Zakres dyskrecjonalności Ministra Zdrowia przy wydawaniu decyzji refundacyjnych – czy organ może swobodnie decydować o odmowie kontynuacji refundacji terapii? 51

Dr n. hum. Monika Małek-Orłowska,

Politechnika Wrocławska

Niemoralność finansowania robota? O negatywnej rekomendacji AOTM

dla robota Da Vinci  68

Dr n. prawn. Paweł Złamańczuk,

Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Pozbawienie wolności w celu zapobieżenia szerzeniu choroby zakaźnej w świetle Konwencji o Ochronie Praw Człowieka

i Podstawowych Wolności 81

Dr hab. Maria Boratyńska,

Uniwersytet Warszawski

Postępowanie z pacjentem w stanie pozabiegowych zaburzeń psychicznych.

Analiza przypadku 95

dr hab. Magdalena Radkówska- Wałkówicz,

Uniwersytet Warszawski

„To wielkie zwycięstwo polskiej wolności”? Nowa ustawa regulująca leczenie metodą in yitro w Polsce w perspektywie antropologicznej 123

Prof. dr hab. Mirosław Nesterowicz,

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 14 stycznia 2014 r.,

I ACa 1348/13, LEX nr 1540864  141

dr n. prawn. Jan Ciechorski,

Uniwersytet Śląski

Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego

z dnia 16 marca 2012r. sygn. IV CSK 373/11  149

SPRAWOZDANIA, KOMUNIKATY, NOTY

Dr n. spoi Błażej Kmieciak,

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Stanisław Pużyński, Dylematy współczesne psychiatrii. Problemy kliniczne, etyczne, prawne, Wydawnictwo Emetela, Warszawa 2015 160

Scroll to Top