Prawo i Medycyna nr 63 2/2016

PiM_nr_63_2_2016

Dr hab. n. med. Aneta Gawlik,

Klinika Pediatrii, Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej Śląski Uniwersytet Medyczny, dr Agnieszka Bielska-Brodziak,

Uniwersytet Śląski

Dzieci bez płci. Jak polski prawodawca rozwiązuje problemy osób interseksualnych, cz. 1 5

Dr hab. Beata Janiszewska,

Uniwersytet Warszawski dr Agata Wnukiewicz-Kozłowska,

Uniwersytet Wrocławski

O odszkodowawczych aspektach przymusowej hospitalizacji psychiatrycznej . 29

Dr n. hum., mgr prawa Joanna Róźyńska,

Uniwersytet Warszawski

Regulacja ryzyka i potencjalnych korzyści badania biomedycznego z udziałem człowieka w standardach międzynarodowych 58

Marta Młot, studentka V roku prawa,

Uniwersytet Warszawski

Transplantacja macicy ex vivo w świetle prawa polskiego 79

Dr hab. Maria Boratyńska,

Uniwersytet Warszawski

Deliktowe reperkusje przetargu na wyrób medyczny: śmiertelne skutki zabiegu z użyciem niewłaściwego narzędzia.

(Uwagi na tle wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 4 marca 2015 r.) . . . . 97

ORZECZNICTWO

Prof. dr hab. Mirosław Nesterowicz,

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z 30 maja 2014 r.,

IACa 795/11, LEX nr 1488645  122

dr Katarzyna Krupa-Lipińska,

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku

z dnia 15 kwietnia 2015 r. I ACa 816/14 Lex nr 1711377 130

Izabela Nagalska, studentka V roku prawa Uniwersytet Warszawski

Glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie C-364/13,

(International Stern Celi Corporation przeciwko Comptroller

General of Patents, Designs and Trade Marks) 141

mgr Grzegorz Glanowski,

Uniwersytet Jagielloński

Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 27 sierpnia 2015 r., sygn. akt III CSK 455/14

(Podstawa prawna roszczenia o zapłatę za ponadlimitowe świadczenia opieki zdrowotnej udzielone w stanie nagłym) 154

POLEMIKI

Dr Jan Ciechorski,

wyższa Szkoła Humanistyczna w Sosnowcu

O Rzeczniku Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego – ad vocem 169

Scroll to Top