Prawo i Medycyna nr 66 1/2017

PiM_nr_66_1_2017

Dr Lech Żukowski,

Rzeszowska Szkoła Wyższa

Psycholog a zawody medyczne 6

Mgr Damian Kaczan,

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Nowelizacja ustawy o publicznej służbie krwi z 20.05.2016 r.

a bezprawność pobierania krwi lub jej składników 19

Dr Jan Ciechorski,

Wyższa Szkoła Humanistyczna w Sosnowcu

Prawa pacjenta szpitala psychiatrycznego – zarys problematyki 38

Mgr Marta Gęsińska,

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, doktorantka Universidad La Rioja, Hiszpania

Zgoda zastępcza w prawie hiszpańskim a ochrona praw pacjenta

małoletniego i ubezwłasnowolnionego 60

Mgr Bożena Lewandowska,

Uniwersytet Słąski Rozszerzenie pola zabiegowego

– doświadczenia polskie i niemieckie 72

Mgr Monika Kaszubowicz,

Prokuratura Rejonowa w Lesku

Ochrona lekarza jak funkcjonariusza publicznego

– problematyka zakresu ochrony karnoprawnej na kanwie postanowienia

Sądu Najwyższego z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie IKZP 24/15 87

Dr hab. Antoni Bojańczyk, prof. UW,

Uniwersytet Warszawski

O orzeczeniach skazujących w postępowaniu w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarzy i obowiązku płacenia składek członkowskich na rzecz samorządu zawodowego lekarzy, uwagi na tle postanowienia Sądu Najwyższego

z dnia 11 lutego 2016 r. sygn. SDI71/15 100

ORZECZNICTWO

Dr Jan Ciechorski,

Wyższa Szkoła Humanistyczna w Sosnowcu Glosa do wyroku Sądu Najwyższego

z 27 listopada 2014 r. sygn. IV’ CSK 141/14 122

SPRAWOZDANIA, KOMUNIKATY, RECENZJE

Dr hab. Paweł Daniluk, prof. INP PAN,

Instytut Nauk Prawnych PAN

Recenzja książki Agnieszki Fiutak pt. „Odpowiedzialność karna za wykonanie zabiegu leczniczego bez zgody pacjenta”,

Wolters Kluwer Warszawa 2016, ss. 478 131

Scroll to Top