Prawo i Medycyna nr 70 1/2018

PiM_nr_70_-1_-2018

Prof. dr hab. Katarzyna Bagan-Kurluta,

Uniwersytet w Białymstoku

Konsekwencje rozwoju medycyny dla prawa prokreacyjnego.

Rozważania nad prawem polskim i izraelskim 5

Ada Tymińska, studentka V roku prawa,

Uniwersytet Warszawski

Włoskie ustawodawstwo dotyczące reprodukcji wspomaganej:

między prawem pisanym a jurysprudencją 26

Mgr Justyna Nowak,

Uniwersytet Łódzki

Przepisy prawa farmaceutycznego jako przykład niedoskonałości transpozycji dyrektyw unijnych i uwagi de lege ferenda 54

Mgr piel Bożena Lewandowska,

Uniwersytet Śląski

Przywilej terapeutyczny – doświadczenia polskie i niemieckie 71

Dr n. spoi Błażej Kmieciak,

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Szaleństwo versus małżeństwo. Uwagi na tle orzeczenia Trybunału

Konstytucyjnego ws względnego zakazu zawierania małżeństwa

przez osoby chore psychicznie oraz upośledzone umysłowo 93

Dr Marcin Jurewicz,

Politechnika Białostocka

Prawo a nanomedycyna – kilka uwag na temat aktualnego stanu

uregulowań prawnych 112

Mgr Agata Bloswick, Dr hab. Agnieszka Skowron,

Uniwersytet Jagielloński

Informacja dla uczestnika badań klinicznych w opinii członków

komisji bioetycznych w Polsce  130

Zbigniew Struś,

SSN w stanie spoczynku

Uwagi o przejmowaniu wierzytelności do publicznych zakładów

opieki zdrowotnej 144

Dr n. prawn. Jan Ciechorski,

Wyższa Szkoła Humanistyczna w Sosnowcu

Zastosowanie przepisów ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

wobec osób chorych somatycznie z zaburzeniami psychicznymi

– analiza przypadku 159

Dr Justyna Holocher,

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

Małe rozwiązanie”, „duże rozwiązanie”, godność i wolność człowieka…

Zasady konstytucyjne w sporze o prawa osób transseksualnych w orzecznictwie Federalnego Sądu Konstytucyjnego Niemiec 179

ORZECZNICTWO

Prof. dr hab. Mirosław Nesterowicz,

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach

z dnia 16 czerwca 2016 r., V ACa 723/15  203

SPRAWOZDANIA, RECENZJE, KOMUNIKATY

Mgr Aleksandra Chwałko,

Uniwersytet Warszawski

Sprawozdanie z XV Ogólnopolskiego Forum Prawniczo-Medycznego w Warszawie 211

Prof. dr hab.Małgorzata Świderska,

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Recenzja książki pt. „Zagadnienia prawa medycznego”

pod redakcją naukową A. Górskiego E. Sarnackiej 221

Scroll to Top